Rīgas pilsētas SIA “ERGO” personas datu aizsardzības politika

Ievads

 

Šīs personas datu aizsardzības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Dati, ko mēs apstrādājam, ir atkarīgi no jūsu izmantotajiem pakalpojumiem. Mēs arī lūdzam sniegt datus, kad jūs ar mums sazināties tiešsaistē, sūtāt e-pasta vēstules vai zvanāt mums. 

Rīga pilsētas SIA “ERGO” klientu datu apstrādi veic tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju jūs mums nododat, ir jūsu ziņā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai jums sniegtu nepieciešamos produktus un pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu to ērtu lietošanu. Tāpat mēs datus izmantojam, lai pilnveidotu savu produktu un pakalpojumu kvalitāti, veicot klientu aptaujas un piedāvājot tieši jums piemērotus pakalpojumus. Jūsu mums uzticētie personas dati ļauj jūs apkalpot, ņemot vērā jūsu vēlmes, kā arī sniegt individuāli pielāgotu atbalstu un konsultācijas. Jūs arī varat izvēlēties, vai šādu klienta pieredzi vēlaties.

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas SIA “ERGO” (turpmāk – Pārzinis), vienotās reģistrācijas Nr. 50103029701, juridiskā adrese Rīgā, Elizabetes iela 45/47, LV-1010.

2. Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: ergo@ergo.edu.lv, tel. +371 67227300. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties pie Pārziņa tā faktiskajā adresē Rīgā, Elizabetes ielā 45/47, LV-1010, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Politikas 22.punktu.

 

Politikas piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, kontaktinformācija, vai arī kartes norēķinu informācija, līguma noslēgšana vai konsultēšanās ar mūsu speciālistiem.

4. Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

5. Pārzinis rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6. Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Pārziņa interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Pārziņa sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pārzinim.

 

Personas datu apstrādes nolūki

8. Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

– Klienta identificēšanai;

– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

– pakalpojumu (līguma saistību) izpildei;

– pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai;

– pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

– Klientu apkalpošanai;

– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

– Klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

– norēķinu administrēšanai; 

– parādu atgūšanai un piedziņai; 

– mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

– statistikai un biznesa analīzei;

– plānošanai un uzskaitei;

– atskaišu sagatavošanai;

– Klientu aptauju veikšanai;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9. Pārzinis apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

10. Pārziņa likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 

Personas datu apstrāde

11. Pārzinis apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

12. Pārziņa sadarbības partneri un Pārziņa grupas uzņēmumi personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Pārziņa prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Pārziņa uzdevumā.

 

Personas datu aizsardzība

13. Pārzinis aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

Personas datu saņēmēju kategorijas

14. Pārzinis neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

15. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Pārziņa rīcībā esošajiem personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja statusā.

16. Šādos gadījumos Pārzinis nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

Personas datu glabāšanas ilgums un pārnesamība

17. Pārzinis glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

18. Pēc tam, kad 17.punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

19. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot Klienta vajadzības, Pārzinis nosūta Klienta personas datus, kuri ir Pārziņa rīcībā, citam pārzinim.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

20. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

21. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pārziņa pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

22. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

23. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

24. Pārzinis atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniski, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

25. Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

 

Dati, kuru apstrāde izriet no Klienta līgumsaistībām ar Pārzini

26. Klients, parakstot līgumu par pakalpojuma saņemšanu zīmola Ergo/Ego Education ietvaros, nodod Pārzinim šādu informāciju un dokumentus, kas satur Klienta un ar to saistīto citu datu subjektu personas datus:

27. Klients apliecina un garantē, ka 26.punktā minētie dati ir iegūti likumīgi, tie ir pilnīgi un aktuāli, un Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Pārzini par izmaiņām datos.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

28. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot Pārziņa interneta mājas lapās, Pārziņa pakalpojumu pieteikšanas formās, elektroniski, zvanot vai klātienē.

29. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – Pārziņa interneta mājas lapās, Pārziņa pakalpojumu pieteikšanas formās, elektroniski, zvanot vai klātienē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

30. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

31. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu

32. Pārzinis veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

33. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Pārzinis veic uz noslēgtā līguma pamata.

 

Komerciāli paziņojumi

34. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Pārziņa un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, Klientu aptaujas) Pārzinis veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

35. Klients piekrišanu Pārziņa un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Pārziņa interneta mājas lapās, Pārziņa pakalpojumu pieteikšanas formās, Pārziņa pakalpojumu portālos/lietotnēs.

36. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

37. Pārzinis pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums.

38. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pasta adresi, tālruņa numuru), Klients piekrīt, ka Pārzinis var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

39. Pārziņa mājas lapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis atbildību neuzņemas.

40. Pārziņa mājas lapās var tikt izmantotas sīkdatnes – nelieli teksta dokumenti ar unikālu identifikācijas numuru, kas tiek nosūtīti no mājas lapas uz Klienta datora cieto disku, lai Pārziņa mājas lapas administrators varētu identificēt Klientu un redzēt viņa darbību mājas lapā.

41. Klienta interneta pārlūku ikreiz, kad tas apmeklē Pārziņa mājas lapu, identificē unikāls numurs. Sīkdatnes neļauj mājas lapās fiksēt nekādu Klienta personisko informāciju (piemēram, Klienta vārdu un adresi), kuru Klients, iespējams, nav klasificējis kā konfidenciālu. No sīkdatnēm Klients var atteikties un tās izslēgt, tomēr šādā gadījumā dažas no mājas lapas funkcijām var nedarboties.

42. Izmantojot sīkdatnes, tiek saglabāta informācija par Pārziņa mājas lapas apmeklējumu, piemēram, par izvēlēto valodu un citiem iestatījumiem un funkcionalitātēm, lai nākamais mājas lapas apmeklējums būtu vienkāršāks un mājas lapa – noderīgāka. Pārziņa sīkdatnes palīdz:

43. Pārzinis izmanto šādas sīkdatnes:

Citi noteikumi

44. Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Politikā, padarot pieejamu Klientam tās aktuālo versiju Pārziņa mājaslapā.